Política Privacidade

Responsable: ¿quen é o responsable do tratamento de datos?

Identidade: CSD Arzúa
Domicilio social: Rúa do Viso – Polideportivo Municipal
C.IF: G15384837
Correo electrónico: info@imoscsd.com
Nome de dominio: https://imoscsd.com

Propósitos: ¿con qué fins procesamos os teus datos?

En cumprimento do disposto no Regulamento europeo 2016/679 de protección xeral de datos, informámoslle que trataremos os datos que nos facilite a:

 • Xestionar a contratación dos servizos que realiza a través da Plataforma, así como a facturación e entrega correspondentes.
 • Enviar periódicamente comunicacións sobre servizos, eventos e noticias relacionadas coas actividades realizadas por CSD Arzúa, por calquera medio (teléfono, correo postal ou correo electrónico), a non ser que se indique o contrario ou o usuario se opoña ou revoque o seu consentimento.
 • Enviar información comercial e / ou promocional relacionada co sector de servizos contratados e un valor engadido para os usuarios finais, a non ser que se indique o contrario ou o usuario se opoña ou revoque o seu consentimento.
 • O cumprimento das obrigas legalmente establecidas, así como a comprobación do cumprimento das obrigas contractuais, incluía a prevención de fraudes.
 • Transferencia de datos a organizacións e autoridades, sempre que sexan requiridas de acordo coas disposicións legais e regulamentarias.

Categorías de datos: que datos procesamos?

Derivados dos fins mencionados, en CSD Arzúa xestionamos as seguintes categorías de datos:

 • Datos de identificación
 • Metadatos de comunicacións electrónicas
 • Datos de información comercial. No caso de que o usuario proporcione datos de terceiros, declara ter o seu consentimento e comprométese a transmitir a información contida nesta cláusula, eximindo a CSD Arzúa de calquera responsabilidade ao respecto.
 • Non obstante, CSD Arzúa pode realizar as verificacións para verificar este feito, adoptando as correspondentes medidas de dilixencia debida, de acordo coa normativa de protección de datos.

Lexitimación: cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos?

O tratamento de datos que ten como finalidade o envío de boletíns periódicos (newslettering) sobre servizos, eventos e novidades relacionadas coa nosa actividade profesional baséase no consentimento do interesado, solicitado expresamente para a realización de ditos tratamentos, de acordo coa normativa vixente.

Ademais, a lexitimidade para o tratamento de datos relacionados con ofertas ou colaboracións baséase no consentimento do usuario que envía os seus datos, que pode ser retirado en calquera momento, aínda que isto pode afectar á posible comunicación fluída e obstrución dos procesos queres facer.
Por último, os datos pódense empregar para cumprir coas obrigacións legais aplicables a CSD Arzúa

Período de conservación de datos: canto tempo conservaremos os teus datos?

CSD Arzúa conservará os datos persoais dos usuarios só durante o tempo necesario para levar a cabo os fins para os que foron recollidos, sempre que non revogue os consentimentos outorgados. Máis tarde, se é necesario, manterá a información bloqueada durante os períodos legalmente establecidos.

Destinatarios A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

Os provedores que presten servizos a CSD Arzúa poden acceder aos seus datos, como servizos de hospedaxe, ferramentas de mercadotecnia e sistemas de contido ou outros profesionais, cando esa comunicación sexa legalmente necesaria ou para a execución dos servizos contratados.

CSD Arzúa, asinou os correspondentes contratos de orde de tratamento con cada un dos provedores que prestan servizos a CSD Arzúa, co fin de garantir que os ditos provedores procesarán os seus datos segundo o disposto na lexislación vixente.

Tamén poderán ser trasladados ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado nos casos en que exista unha obriga legal.

Bancos e entidades financeiras, para a recollida de servizos.
Administracións públicas con competencia nos sectores de actividade, cando o estableza a normativa vixente.

Seguridade da información: que medidas de seguridade implementamos para coidar os teus datos?

Para protexer os distintos tipos de datos reflectidos nesta política de privacidade, levará a cabo as medidas técnicas de seguridade necesarias para evitar a súa perda, manipulación, difusión ou alteración.

 • Cifrado de comunicacións entre o dispositivo do usuario e os servidores CSD Arzúa
 • Cifrado de información nos servidores propios de CSD Arzúa
 • Outras medidas que impiden o acceso a datos dos usuarios por parte de terceiros.
 • Naqueles casos nos que CSD Arzúa teña proveedores de servizos para o mantemento da plataforma situados fóra da Unión Europea, estas transferencias internacionais regularizáronse de acordo co compromiso de CSD Arzúa coa protección, integridade e seguridade dos datos. datos persoais dos usuarios.

Dereitos: cales son os teus dereitos cando nos proporcionas os teus datos e como podes exercelos?

Tes dereito a obter confirmación sobre se CSD Arzúa trata ou non datos persoais que che preocupan.
Así mesmo, ten dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación de datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outras razóns, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, pode solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso só os conservaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, pode opoñerse ao tratamento dos seus datos. CSD Arzúa deixará de procesar os datos, excepto por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.

Do mesmo xeito, pode exercer o dereito á portabilidade dos datos, así como retirar os consentimentos facilitados en calquera momento, sen afectar a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Se desexa facer uso dalgún dos seus dereitos, pode contactar con info@imoscsd.com .

Por último, informámoslle que pode poñerse en contacto coa Axencia Española de Protección de Datos e outros organismos públicos competentes para calquera reclamación derivada do tratamento dos seus datos persoais.

Modificación da política de privacidade

CSD Arzúa pode modificar esta Política de privacidade en calquera momento, publicándose sucesivas versións no sitio web. En calquera caso, CSD Arzúa comunicará con aviso previo as modificacións desta política que afecten aos usuarios para que poidan aceptalas.

Esta política de privacidade actualízouse por última vez o día 29/12/2020. CSD Arzúa (España). Todos os dereitos reservados.

Se o desexa, tamén pode consultar a nosa Política de cookies